1 088 av 2 000 underskrifter

Gruvgiganten Boliden vill starta Sveriges största dagbrott: Laver i Norrbotten för att utvinna koppar. Gruvan hotar riksintresset Piteälven och samernas rätt till sin mark de nu använder till renskötsel. Nu ligger frågan på regringens bord.

Skriv under uppropet för att regeringen ska hindra gruvligheten!

Uppmaningen:

Dagbrottet Laver är en gruvlig idé som hotar miljön och samernas renhållning. Regeringen måste få till stånd lagar som ger mer inflytande för urfolk samt stoppa dagbrottet Laver.

Till: Näringsminister Mikael Damberg

Varför är det viktigt?

Laver dagbrott som planeras av gruvbolaget Boliden kommer producera tusentals ton avfall vilker kommer täcka tusentals hektar mark. Konsekvenserna för miljön och rennäringen kan därför bli förödande enligt experter. Länsstyrelsen menar att dagbrottet kan skada Piteälven som idag är ett riksintresse och  Natura 2000-område. [1] Svenska Samers Riksförbund gör samma bedömning fast för rennäringen och samers rätt att bestämma över sina egna liv. [2]

Vem avgör frågan om Lavers dagbrott?

Regeringen kan avgöra frågan om de vill och det behövs bättre lagar för ursprungsfolk vid gruvetablering. Sverige får sämst betyg i en vetenskaplig genomgång av länder med liknande förhållanden. [3]

Skapar inte gruvan jobb?

Enligt Länsstyrelsen är det bara en tredjedel av de runt  1 000 som pendlar från kommunen som skulle kunna få jobb i gruvan. Det är alltså enorma naturvärden som kan förstöras för rätt få jobb, särskilt i kommunen Älvsbyn där 290 personers sysselsättning är i en turistberoende bransch. Ett dagbrott kan i värsta fall leda till stora skador för turistnäringen.

Källor:

[1] NSD, Därför säger länsstyrelsen nej till Laver, http://www.nsd.se/nyheter/lulea/darfor-sager-lansstyrelsen-nej-till-laver-9585614.aspx 

[2] Svenska Samers Riksförbund, Renlaver - Argument och tillvägagångssätt för att bromsa framfarten av industriprojekt i renskötselområden, http://www.sapmi.se/vart-arbete/forskningsrapporter/konsekvenser-av-en-gruvetablering-laver/  

[3] SR,  Sverige sämst på urfolks inflytande vid gruv- och vindkraftsetablering, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6804822

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här